DESTINATION

Mobile: +91 97-1610-8811

LAKES


Dal Lake (Srinagar)

Nagin Lake (Srinagar)

Wular Lake (Srinagar)

Manasbal Lake (Srinagar)

Pangong Lake (Ladakh)

Tso Moriri (Ladakh)

Tso Kar (Ladakh)

Krishnasar Lake (Sonamarg)

Vishansar Lake (Sonamarg)

Gangabal Lake (Sonamarg)

Mansar Lake (Jammu)

Surinsar Lake (Jammu)

Share This: